TÉLÉCHARGER FIAINANA IZANY VOAHANGY

Parole de chanson malgache de Voahangy, titre Fiainana Izany. Trouvez plus de tononkira gasy sur gasykamanja. Ny saiko adala, tsy mety mino Tsy mety. Voahangy - Fiainana izany - Fiainana izany - Voahangy Tonon-kira: Ny saiko adala, tsy mety mino Tsy mety mino, fa tsy ho hita intsony ianao Feno alahelo. Fiainana toy inona no omen'i Jesoa amin'ny fanasana ny tongotry ny mpianatra. Raha fantatrareo izany, dia sambatra ianareo, raha manao izany.".

Nom: fiainana izany voahangy
Format:Fichier D’archive
Version:Dernière
Licence:Usage Personnel Seulement
Système d’exploitation: MacOS. iOS. Windows XP/7/10. Android.
Taille:43.52 MB


Inona no vokatra nentin i Masy tamin ny fomba fisainana tao an-tranony. Jereo ny fanazavana eny amin ny solaitrabe. Inona ny zavatra izay nalahelovan ireo olona telo ireo? Fahadimy, dia tsy mizaha tavan olona Izy; fa ireo izay matahotra an Andriamanitra sy miasa amim-pahamarinana ao amin ny firenena rehetra dia hankasitrahany. Tsy misy namana tsara kokoa noho i Kristy. Fantaro ny lafiny mampatanjaka ilay olona sy ny mahaosa azy. Inona no azonao ianarana avy amin ity reny ity momba ny andraikitry ny vehivavy hampianatra?

mpiasan'ny fanabeazana tamin'izany ary tao anatin'izany korontana izany no bola satria vita iray na roa andro izany aty amin'ny Tahirimbolam-panjakana raha dimy hiatrehany ny fiainana izany. Voahangy Bertille RANOROLALAO. Rabodoson Voahangy il y a 5 jours Mety miaraka amin'ny rafitra hafa ny Tahirim-pirenena manao izany na mandeha irery tahaka ny hita tao Ambatondrazaka. Rabodoson Voahangy il y a 3 heures Mandray anjara mavitrika amin'ny fanarenana izany ny CNaPS amin'ny alalan'ny hetsika maro endrika. Ohatra iray ny.

Pourtant, il y a tant de choses à dire sur les affaires nationales. Pour ne citer que le cas de Lylison René et du code de la communication. Des sujets sensibles, dans tous les cas.

Traitement des dossiers. Toujours est-il que la lenteur dans le traitement des dossiers, à chaque niveau de la procédure, est encore un problème récurrent au niveau des différentes juridictions. Il ne reste plus donc que leur concrétisation. Dominique R. Elle sera principalement destinée au marché local. Azonao atao, raha tianao, ny manome ireto fanontaniana manaraka izao ireto: Nahoana ny fahalalana fa zanak Andriamanitra ianao no misy akony eo amin ny fitondranao ny tenanao?

Miharihary ny fiangarana sy fanararaotana amin’ny endriny samihafa

Nahoana io fahalalana io no mitondra akony eo amin ny fomba fitondranao ny olona ao amin ny fianakavianao sy ny namanao? Ahoana no mety ho fiainanao raha tsy nahalala ianao fa manana Ray any an-danitra izay azonao ivavahana?

Ny fahalalana fa Andriamanitra no Raintsika dia mitondra fiadanana sy hafaliana ho antsika ary manampy antsika hahafantatra ny maha-zava-dehibe ny olona tsirairay eto an-tany. Asaovy mamaky ny Romana 17 ny zatovovavy iray.

IZANY TÉLÉCHARGER VOAHANGY FIAINANA

Hazavao fa ireo andininy ireo dia mampianatra fa zanak Andriamanitra isika ary mpandova Azy. Afaka mandova ny fiainana mandrakizay isika, izay karazam-piainana iainan Andriamanitra. Hamela antsika hizara ny fahalalana sy voninahitra mitovy amin izay ananany Andriamanitra. Nanome fepetra izay tsy maintsy tratrarintsika anefa Andriamanitra, raha te handova ny fiainana mandrakizay isika.

Aiza no ahafahantsika mahita ireo fepetra izay tsy maintsy tratrantsika ireo? Ao amin ny soratra masina, fampianaran ny mpaminany amin izao andro izao, fampianaran ny ray aman-drenintsika, fivoriantsika any am-piangonana. Hazavao fa ireo fepetra ireo dia ny didy izay nomen Andriamanitra antsika. Ireo didy ireo dia manoro antsika ny lalana mba hahasambatra araka izay azo atao amin izao fiainana izao, ary mba handovana ny fiainana mandrakizay amin ny fiainana hoavy.

Ampio ny zatovovavy hahafantatra fa tsy misy zavatra lehibe kokoa na tsara kokoa noho ny karazam-piainana izay iainan Andriamanitra. Tsy azontsika an-tsaina akory ny hafaliana entin izany fiainana izany sy ny hatsarany. Ny fitandremana ny didy no tambin ny ezaka rehetra izay takian izany, satria amin ny fanaovana izany ihany no hahatonga antsika ho tahaka ny Raintsika ary handova ny fiainana mandrakizay.

Ny fomba iray tena tsara izay ahafahantsika mianatra momba ny Raintsika any an-danitra dia amin ny alalan ny fianarana momba ny Zanany Jesoa Kristy. Mba hanampiana ny zatovovavy hahafantatra ny antony ahafahantsika mianatra momba ny Ray amin ny alalan ny fianarana ny momba an i Jesoa Kristy, dia atolory ireto torohevitra manaraka ireto: 1.

Ny Ray any an-danitra sy i Jesoa Kristy dia iray.

ZATOVOVAVY BOKY FAMPIANARANA 3

Amin ny fomba ahoana no maha-iray an Andriamanitra sy i Jesoa Kristy? Ataovy azo antoka ny fahafantaran ny zatovovavy fa ny Ray sy ny Zanaka dia iray fieritreretana, iray tarigetra, ary iray tanjona. Olona miavaka izy ireo, ary satria tena mitovy eritreritra sy atao izy ireo, ilay iray hafa dia afaka miteny eo amin ny toeran ny iray.

Afaka mianatra momba ny zavatra nolazaina sy nataon i Kristy isika, ary afaka mahafantatra fa ny Ray dia nilaza sy nanao ireo zavatra ireo ihany koa. Jereo Jaona Indraindray ny zatovovavy dia manontany tena hoe oviana no i Jesoa Kristy no miteny ao amin ny soratra masina, ary oviana no ny Ray no miteny. Ny teny nindramina manaraka dia hanampy hamaliana izany fanontaniana izany.

Ny ankamaroan ny soratra masina izay miresaka momba an Andriamanitra na ny Tompo dia tsy misahirana akory manavaka ny Ray sy ny Zanaka, tsotra fotsiny ny antony, satria tsy misy fahasamihafana na iza na iza no Andriamanitra voakasika. Iray ihany izy ireo. Ny teny sy ny asan ny iray amin izy ireo dia ho teny sy asan ilay iray hafa ihany amin ny fisehoan-javatra iray.

Fanampin izany, raha misy fanambarana avy amin ny na amin ny alalan ny herin ny Fanahy Masina, dia matetika izany no tenin ny Zanaka, eny fa na dia izay lazain ny Zanaka aza dia lazain ny Ray ihany koa, ary noho izany, ireo teny ireo dia azo atao hoe an ny Ray ihany koa. Bruce R. Mitovy ny fitiavan ny Ray any an-danitra sy i Jesoa antsika.

Mampiseho antsika fitiavana mandrakizay i Jesoa amin izay zavatra rehetra ataony. Mitovy amin izany koa ny fitiavan ny Ray any an-danitra antsika. Rehefa mamaky momba ireo asam-pitiavana lehibe izay nasehon i Jesoa tamin ny Jiosy sy ny Nefita isika dia afaka mahafantatra fa tia antsika tahaka izany fitiavana tonga lafatra izany koa ny Ray. I Kristy dia nampianatra ny fitiavana lehibe izay ananan ny Ray amintsika. Asaovy vakin ny iray amin ireo zatovovavy ny Matio Hazavao fa tia antsika loatra ny Ray, ary tsy hanao zavatra izay tsy hahasoa antsika velively Izy.

Nanatanteraka ny drafitry ny famonjen ny Ray i Jesoa Kristy. Ny drafitry ny famonjena dia drafitry ny Ray. Natolony antsika izany tany amin ny fisiana talohan ny nahaterahana, ary nifidy ny Zanany Jesoa Kristy Izy mba hanatanteraka izany.

Tonga tet an-tany i Kristy ary nampianatra antsika ny momba ny drafitry ny fibebahana sy ny fankatoavana ny didin Andriamanitra. Rehefa izany, dia nijaly noho ny fahotantsika Izy ary nitsangana tamin ny maty mba hahafahantsika miverina any amin ny Ray raha mibebaka isika.

Afaka mahafantatra isika fa hendry sy be fitiavana ny Ray any an-danitra rehefa fantatsika ny momba ny drafitry ny famonjena lehibe izay notanterahin i Jesoa Kristy. Mitovy sy manao tahaka izay ataon ny Ray Izy.

Jereo 3 Nefia 19 21; 2 Nefia Nasehon i Jesoa Kristy antsika tamin ny alalan ny ohatra ny lalana miverina any amin ny Ray.

FIAINANA IZANY VOAHANGY TÉLÉCHARGER

Jereo Jaona ; 2 Nefia Hira Famaranana Hazavao fa amin ny maha-zanakavavin Andriamanitra azy, ny zatovovavy tsirairay dia manana andraikitra mba hampitombo ny fahalalany momba ny toetran Andriamanitra. Fampiharana ny lesona 1. Asaovy tadidian ny zatovovavy mandritra ny herinandro manaraka fa izy ireo dia zanak Andriamanitra, ary ny olona hafa dia anadahy sy rahavaviny.

Asaovy raketiny ao amin ny diariny ny fomba nanovan izany fahalalana izany ny fomba fitondrantenany sy ny fitondrany ny hafa. Sary 2, Jesoa eo am-baravarana , hita any amin ny faran ny boky fampianarana. Asehoy amin ny mpianatra ny sary. Asaovy mamboraka ny fihetseham-pony momba ny Mpamonjy sy ny fifandraisany Aminy ny zatovovavy iray.

Nisy lehilahy iray hafa teo alohany. Nisokatra ny varavarana, niditra ilay lehilahy, ary rehefa izany dia nikatona ilay varavarana. Afaka nandre ny fifampiresahana tao ambadiky ny varavarana ilay lehilahy tao ivelany. Nanomboka ny tafa sy dinika: tiako holazainao amiko izay fantatrao momba an i Jesoa Kristy. Eny, naterak i Maria tao Betlehema Izy; niaina nandritra ny telo amby telopolo taona Izy ary nandany ny telo taona farany tamin ny fananganana ny fiangonany, ny fifidianana ny Apôstôliny ary ny fanomezana ny filazantsara hitarika ny fiainantsika.

Nanajanona azy ilay mpanontany ary nilaza hoe: Eny e! Eny, nijaly sy maty Izy mba hahazoantsika ny fiainana mandrakizay. Telo andro tat aoriana dia nitsangana tamin ny maty Izy mba hahafahantsika miverina any amin ny Ray any an- danitra. Eny e! Gagagaga ihany ilay lehilahy, ary nanomboka indray izy hoe: Eny, namerina indray ny filazantsara tamin ny fahafenoany tet ambonin ny tany Izy tamin ny alalan i Joseph Smith, nanangana indray ny fiangonany, nanome tempoly ho antsika mba hahafahantsika miasa hamonjena ireo havantsika efa maty.

Nanome antsika ôrdônansy manokana Izy mba ho famonjena sy ho fanandratana faratampony antsika. Nanajanona azy indray ilay mpanontany ary nilaza hoe: Marina avokoa izay nolazainao tamiko. Ary dia nasaina nivoaka ny efitrano ilay lehilahy.

Rehefa lasa izy dia nisokatra ny varavarana ary niditra ilay lehilahy faharoa. Raha nanatona ilay mpanontany izy dia niankohaka teo Aminy sady nilaza hoe: Ry Tompoko, ry Andriamanitro. Fanadihadiana Afaka mianatra ny hahafantatra an i Jesoa Kristy isika tsirairay Asaovy mandinika ny momba Azy ny zatovovavy tsirairay, ary Asaovy mamaly izao fanontaniana manaraka izao any an-tsainy. Omeo iray minitra fahanginana ny kilasy mba handinihany ny valin-teniny.

Ampy ve ny fahalalanao momba ny Mpamonjy amin izao fotoana izao, ka ho fantatrao Izy raha mifanena aminy ianao? Ataovy azo antoka tsara ny fahafantaran izy ireo fa tsy ilaina ny mahita ny Mpamonjy mba hahafahana mahalala Azy. Na dia nampanantena aza Izy fa hiseho amin ireo marina amin ny fomba sy fotoana izay tiany jereo Fotopampianarana sy Fanekempihavanana , dia nilaza tamin i Tomasy ihany koa Izy hoe: Sambatra izay tsy nahita, nefa nino Jaona Asehoy ny sarin i Jesoa eo am-baravarana.

Inona no zavatra hafahafa momba ity sary ity? Tsy misy fanintonam-baravarana avy ao ivelan ilay varavarana. Raha hiditra i Kristy dia inona no tsy maintsy mitranga? Tsy maintsy mamoha ny varavarana isika tsirairay. Soraty eny amin ny solaitrabe ny 3 Nefia Asaovy mitady io soratra masina io ny zatovovavy tsirairay. Vakio sy hadihadio miaraka amin ny kilasy izany. Ampio ny kilasy hahita fa i Kristy mihitsy no nanasa antsika tsirairay mba hanatona Azy.

Nefa kosa tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra hanaovana izany isika. Vakio ny zava-niseho tamin ny Loholona Melvin J. Ballard izay nahitany ny hafaliana mety ho azon ireo izay manatona marina an i Kristy. Tadidiko ny zava-niseho tamiko roa taona lasa izay, nijoro ho vavolombelona tamin ny fanahiko ny amin ny fahamarinan ny nahafatesany, ny nanomboana Azy, ary ny nitsanganany tamin ny maty izay tsy hohadinoiko velively. Hijoroako ho vavolombelona aminareo izany anio alina, aminareo ry zatovolahy sy zatovovavy; tsy amin ny fanahy te hoderaina fa kosa amin ny fo feno fankasitrahana sy fisaorana feno ao amin ny fanahiko.

Fantatro fa velona Izy, ary fantatro fa avy Aminy no tsy maintsy ahazoan ny olona ny famonjeny, ary tsy afaka hodiantsika tsy hita ity fanati-pitahiana izay nomeny antsika ity ho fitomboantsika ara-panahy mba hanomana antsika hanatona Azy sy hohamarinina. Tany Fort Peck Reservation izay nanaovako asa fitoriana, indray hariva, tao anatin ny nofy alina, dia tao amin izany trano masina lehibe izany aho, dia ny tempoly.

Taorian ny fotoam-pivavahana sy firavoravoana, dia nolazaina aho fa hanana tombontsoa hiditra amin ny iray amin ireo efitra mba hahita Olona iray feno voninahitra, ary raha niditra ny varavarana aho dia nahita Olona iray feno voninahitra tokoa mipetraka eo amin ny lapi-hazo ambony izay tsy mbola hitan ny masoko hatrizay, na izay tsy neritreretiko ho nisy velively any amin ireo tontolo mandrakizay rehetra.

Raha nanatona aho mba hifankahalala Aminy, dia nitsangana Izy nanatona ahy ary nanatsotra ny tanany, ary nitsiky Izy raha nanonona moramora ny anarako. Na hiaina iray tapitrisa taona aza aho dia tsy hohadinoiko velively izany fitsiky izany.

Nosakambininy aho ary nohorohany, nofihininy teo an-tratrany aho ary notsofiny rano, mandra-pahatongan ny ati-taolako ho toy ny nitsonika. Rehefa vitany izany, dia niankohoka teo an-tongony aho, ary raha nanasa izany tamin ny ranomasoko sy ny horoka aho, dia hitako ireo diam-pantsika teo amin ny tongotry ny Mpanavotra izao tontolo izao.

Ny fihetseham-po izay nananako teo anatrehan Ilay izay manana ny zava-drehetra eo an-tanany, mba hananana ny fitiavany, ny firaharahiany ary ny fitahiany dia toy izao: raha afaka mandray izay nananako na dia ho santatra fotsiny aza aho, dia ho natolotro ny tenako manontolo, ny fanantenako rehetra mba hahatsapako izay tsapako tamin izany fotoana izany! Melvin J. Teny nindramina Ny soratra masina sy ny mpaminany dia mampianatra antsika ny fomba hanatonana an i Kristy Voatery ho Apôstôly ve vao ho tonga naman i Kristy?

Tsy maintsy tanteraka ve isika? Asaovy mamaky izao fanambarana manaraka izao ny zatovovavy iray: Tiany hanatona Azy isika amin izao isika izao. Tsy ilaina ho tanteraka isika vao hanatona Azy. Raha tet an-tany i Jesoa dia nifanerasera tamin ny mpamory hetra sy ny mpanota; ary nanontany Azy ny mpianany nanao hoe nahoana no mifanerasera amin izy ireo Izy; fanontaniana izay novalin i Jesoa tamin ny valiny mahafinaritra sy tsotra hoe: Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary.

Marka 2; Tsy mangataka antsika hanasitrana ny tenantsika amin ny tsy fahatanterahantsika ny Tompo alohan ny hanatonantsika Azy fa kosa hanatona Azy miaraka amin izany tsy fahatanterahana izany; ary 8 18 Soratra masina sy solaitrabe Teny nindramina Fanadihadiana Lesona 2 hanampy antsika handresy izany Izy.

Tia antsika ny Tompo ary tiany ho resintsika ny fahotantsika ary hanampy antsika Izy rehefa mampiasa ny safidintsika isika. Tsy maintsy manomboka ny dingan ny fibebahana isika, ary miezaka amin ny herintsika rehetra mba handresy ny fahalementsika Fotopampianaran ny Filazantsara [A Course of Study for the Melchizedek Priesthood Quorums, ], p. Asongadino fa afaka mahafantatra ny Mpamonjy izao tontolo izao isika tsirairay avy.

Tsy mangataka antsika ho tanteraka Izy fa kosa mangataka antsika mba hanao fiezahana. Araka ny voalaza ao amin io fanambarana izay vao novakina io, inona no tokony hataontsika mba hanakaikezana kokoa ny Mpamonjy?

Soraty eny amin ny solaitrabe eo ambanin ny hoe Ahoana no fomba hanakaikezako kokoa ny Mpamonjy? Jereo ny fanazavana eny amin ny solaitrabe. Hazavao fa nanana fangatahana hafa i Jesoa ao amin ny Jaona Vakio ilay soratra masina, ary dia soraty eny amin ny solaitrabe izany fangatahana izany. Mba hanampiana ny kilasy hahatakatra ny dikan ny hoe na inona na inona handidiako anareo, dia vakio izao teny nindramina manaraka izao: Ianareo ry zatovo, ianareo no taranaka tena tsara.

Tandrovy ny fahadiovanareo.

IZANY TÉLÉCHARGER VOAHANGY FIAINANA

Meteza ho mpitondra faneva eo amin ny dingana lehibe hitondrana ny olona rehetra ho ao amin ny Tompo. Omano ny sainareo amin ny alalan ny famenoana izany amin ny fahamarinana mandrakizay izay voarakitra ao amin ny soratra masina. Ankatoavy ny ray aman-dreny ary Andriamanitra. Henoy sy hirao ny hiran ny lanitra. Alaviro ny mozika tsisy fotony sy midobodobok i Satana. Tiany ny hahazo sitraka avy aminareo miaraka amin ny figadony mampientana ny filan ny nofo; rehefa izany, dia hitarika anao hidina any amin ny helo.

Reseo ny fakampanahy amin ny alalan ny fanorenana fifandraisana matanjaka amin i Kristy. Tsy hisy fifandraisana hafa hanome anao hafaliana sy fahasambarana lehibe toy izany. William R. Bradford, tao amin ny Conference Report, Apr. Hadihadio ny sasany amin ireo torohevitry ny Loholona Bradford.

Ampio ny zatovovavy hahita fa ireo soso-kevitra tsotra ireo dia hanampy azy ireo hiaina ny didy. Amin ny alalan ny fankatoavana ny didy sy ny fanarahana ny torohevitry ny mpaminany velona, dia hanakaiky kokoa ny Mpamonjy izy ireo. Soratra masina Soraty eny amin ny solaitrabe ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana Asaovy mitady izany soratra masina izany ny zatovovavy. Inona koa no nangatahan ny Mpamonjy hataontsika mba ho tonga namany?

Ahoana no ahafahantsika manakaiky kokoa, mitady ary mangataka? Soraty eny amin ny solaitrabe ireo teny ireo Famintinana Asongadino tsara fa rehefa miezaka ny manao ireo zavatra voalaza eo amin ny solaitrabe ireo ny zatovovavy, dia hanakaiky kokoa ny Mpamonjy izy ireo. Ny lesona amin ity taona ity dia hanampy azy ireo hahafantatra bebe kokoa an i Jesoa Kristy sy ho tonga namany.

Ahoana no fomba ahafahako manakaiky kokoa ny Mpamonjy ahy? Manatona Azy mba hampiany handresy ny tsy fahatanterahako. Miezaka ny hibebaka sy handresy ny fahalemeko. Manao izay nandidian i Kristy amin ny alalan ny fiainana ny didy rehetra. Manakaiky kokoa, mitady, mangataka.

Tsy misy namana tsara kokoa noho i Kristy. Mijoro ho vavolombelona aminareo aho fa ny Tompo sy Mpamonjy Jesoa Kristy dia namantsika. Porofoiny izany isan andro amin ny fenitra mahafinaritra arahany eo amin ny fandidiana, fananarana, fandraisana, fanambarana, famporisihana ary ny fahari-pony.

Tsy hisalasalana fa vonona ny handray antsika amin ny maha-isika antsika Izy, nefa kosa, tiany ny hamela antsika hivoatra ao amin ny teniny sy ny lalany. Marvin J. Ashton, tao amin ny Conference Report, Okt.

Avelao ilay zatovovavy voatondro mba hamboraka ny fihetseham-pony momba ny Mpamonjy. Avelao ireo mpianatra hafa mba hanao toy izany koa. Mijoroa ho vavolombelona ny amin ny fitiavanao manokana ny Mpamonjy. Entano ny zatovovavy tsirairay mba hiezaka mafimafy kokoa hanakaiky ny Mpanavotra azy mandritra ny taona manaraka.

Ny lesona amin ity taona ity dia hanome fanentanana hafa ho an ny zatovovavy tsirairay. Tokony hitondra ny soratra masiny any an-dakilasy ny zatovovavy ary hianatra ny tenin ny Mpamonjy amin ny alalan ireo mpaminany taloha sy amin izao fotoana izao.

Ny zatovovavy tsirairay izay mianatra ny soratra masina, mibebaka amin ny fahotana sy ny fahalemena ary miaina ny didy dia hahatsapa ny fifandraisany amin i Jesoa Kristy ho mihamafy sy mihamatanjaka. Sary 3, ny Mpamonjy , hita any amin ny faran ny boky fampianarana. Isafidianana: Manomàna peta-drindrina misy ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana Isafidianana: Manomàna taratasy nohetezana misy soratra na peta-drindrina izay ahitana ny teny hoe Fitiavana, Vavaka, asa fanompoana, Fankatoavana, Fianarana, Asa.

Isafidianana: Manomàna fanasarahana takelaka na zavatra mitovitovy amin izany ho an ny zatovovavy tsirairay avy, izay misy soratra hoe: Ny lalana azo antoka ho amin ny fiadanana sy fahasambarana amin izao fiainana izao sy amin ny fiainana hoavy dia ny fanompoana ny Tompo androany sy isan andro. Omeo lohahevitra iray avy amin ireto manaraka ireto ny zatovovavy enina: Milazà zava- niainana momba ny 1 fitiavana, 2 vavaka, 3 asa fanompoana, 4 fankatoavana, 5 fianarana ny soratra masina, na 6 asa, izay nanampy anao hahatsapa akaikin ny Tompo kokoa.

Raha tsy manana zatovovavy enina ianao ao amin ny kilasinao dia manondroa foto-kevitra vitsivitsy omena. Manendre zatovovavy iray hihira na hamaky ny Viens et Suis-moi Cantiques, no 61 , Oh, J ai Besoin de Toi Cantiques, no 53 , na hira hafa izay mitondra hafatra mitovy amin izany. Manendre zatovovavy hanolotra ireo tantara, soratra masina, na teny nindramina izay nofidinao.

Hadihadio ilay soratra masina, ary asongadino ny mahazava-dehibe ny fianarana ny momba an i Kristy sy ny fiainana araka ny fomba niainany mba hahafahantsika mahazo ny fitahiam-piadanana eo amin ny fiainantsika.

Asaovy manamarika ilay andininy ao amin ny soratra masiny ny zatovovavy, ary lazao izy ireo mba hitadidy izany hevitra izany ao an-tsainy rehefa mandeha ny lesona. Fanadihadiana ampiasana solaitrabe Afaka mahatsapa akaikin ny Tompo isika eo amin ny fiainantsika andavanandro. Hazavao fa raha te hahatsapa ny fiadanan i Kristy eo amin ny fiainantsika isika dia tsy maintsy miezaka ny hanakaiky an i Kristy isan andro.

Inona no tokony hataontsika mba hahatsapana ny maha-eo akaikin ny Tompo eo amin ny fiainantsika andavanandro? Soraty eny amin ny solaitrabe ny valin-tenin ireo zatovovavy. Ny valin-teniny dia mety hahitana hevitra toy ny hoe mampiseho fitiavana bebe kokoa ny hafa, mamaky ny soratra masina, mivavaka an-kitsim-po bebe kokoa, ary manao asa fanompoana bebe kokoa. Rehefa avy namboraka ny eritreriny ireo zatovovavy, dia angataho ny maromaro amin izy ireo mba hamaky ireto teny nindramina manaraka ireto avy amin ny mpitarika ny Fiangonana.

Asongadino fa ireto teny nindramina ireto dia mampahafantatra ireo 11 21 Taratasy nohetezana misy soratra Fanadihadiana Teny nindramina zavatra azontsika atao mba hahatsapana ny maha-eo akaikin ny Tompo kokoa isan andro. Aorian ny famakiana ny teny nindramina tsirairay avy, dia angataho ilay zatovovavy voatondro mba hilaza ny nanampian izany fitsipika izany azy hahatsapa akaikin ny Tompo kokoa.

Rehefa mamaky ilay teny nindramina ny zatovovavy, dia asehoy ilay taratasy nohetezana misy soratra, na ilay peta-drindrina izay mifanaraka amin izany, na soraty eny amin ny solaitrabe ilay teny.

Mila tiavina ny zanak Andriamanitra, ary mila olona hotiavina. Rehefa izany dia afaka maka toky isika fa hahafantatra Azy eto amin ity tontolo ity sy any amin ilay fanjakana izay tsy eto amin ity tontolo ity amin ny farany.

Marion D. Hanks, tao amin ny Conference Report, Apr. Ny vavaka atao an-kitsim-po no fototry ny fiainana feno fahasambarana sy mamokatra. Manamafy ny finoana ny vavaka. Ny vavaka dia fiomanana ho amin ny fahagagana. Ny vavaka dia manokatra ny varavarana mankany amin ny fahasambarana mandrakizay H. Burke Peterson, tao amin ny Conference Report, Okt. Asa fanompoana. Ny fanompoana ny hafa an-tsitrapo sy tsy misy fitiavan-tena dia tokony ho iray amin ireo hatsarana lehibe ananantsika.

Tsy misy resaka safidy amin izany. Adidy izany, didy masina. Noho izany, aoka isika hifanompo amin ny fitiavana ara-pirahalahiana sy tsy ho reraka velively amin ireo zavatra angatahina amintsika, ary haharitra sy hitozo ary halala-tanana Ezra Taft Benson, Your Charge, New Era, Sept.

Ny tanjona iray izay iraisan ny maro amintsika eto amin ity fiainana ity dia ny faniriana hahatratra ny tena hafaliana sy fahasambarana maharitra. Lalana iray ihany no ahafahana manao izany, dia ny fankatoavana ny didin Andriamanitra rehetra.

Rehefa mandidy ny Tompo, dia ataovy, izany no lalam-piainan ny mpaminany voalohany amin izao andro izao. Enga anie izany ka mba ho tarigetra sy mba ho fombantsika tsirairay avy Delbert L. Stapley, tao amin ny Conference Report, Okt. Rehefa manaraka ny torohevitry ny mpitarika antsika isika mba hamaky sy hianatra ny soratra masina, dia ho tonga eo amintsika ny tombon-tsoa sy fitahiana maro isankarazany. Inona no fampiasam-potoana hahazoana tombon-tsoa tsara lavitra mihoatra noho ny famakiana ireo haisoratra avy amin ny bokin-tsoratra masina, izay mampianatra antsika hahalala an Andriamanitra sy hahafantatra ny fifandraisantsika Aminy?

Howard W. Hunter, tao amin ny Conference Report, Okt. Ny asa ampiasan-kery sy misy tanjona dia mitondra fahasalamana tsara, vokatra mendri-piderana, fieritreretana madio, ary torimaso manala sasatra. Ny asa dia efa fahasoavana ho an ny olona hatramin izay. Enga anie ianao mba hanana fanajana tanteraka ny momba ny asa, na izany amin ny loha, na amin ny fo, na amin ny tanana Ezra Taft Benson, Your Charge, p. Rehefa voavaky ireo teny nindramina, ary rehefa nahavita ny fanolorany ny zatovovavy, dia omeo izao fanontaniana manaraka izao: Nahoana no sarotra indraindray ny mitoetra akaikin ny Tompo isan andro?

Entano ny zatovovavy mba hanome valiny mazava tsara. Ampahatsiahivo ny zatovovavy fa raha te hanakaiky ny Tompo izy ireo dia tsy maintsy mandray ireo fitsipika ireo ho isan ny fiainany mandrakariva. Tsy ampy ny fiaina ny fahamarinana amin ny Alahady fotsiny ihany, na amin ny fotoana manokana fotsiny ihany. Asaovy vakina izao teny nindramina manaraka izao: Ny lalana azo antoka mankany amin ny fiadanana sy ny fahasambarana amin izao fiainana izao sy amin ny fiainana any aoriana dia ny fanompoana ny Tompo dieny izao sy isan andro Marion G.

Voahangy, la grande patineuse - eturizam.info - Vidéo clip

Toroy hevitra izy mba hitahiry izany any amin ny toerana izay ahafahany mitadidy isan andro ny hafatra voalaza ao. Fanadihadiana Fandalinana toe-javatra Famakafakana soratra masina Raha miaina ny filazantsara isika dia hanampy antsika amin ny fanatrehana ny olana mianjady amintsika isan andro ny Tompo Hanala ny olantsika rehetra ve ny fiainana akaikin ny Tompo? Hazavao fa ny olana dia ho ampahany amon ny fiainantsika hatrany, eny fa na dia miaina ny filazantsara aza isika. Nefa kosa, ny filazantsara dia manome fitarihan-dalana mba hanampy antsika hamaha ny olantsika; ary ny fampiononana sy ny fiadanana izay raisintsika noho ny fiainana akaikin ny Tompo dia afaka manampy antsika hiatrika ireo olana ireo tsy amin-tahotra na horohoro.

Inona ireo fanamby sy olana sasan-tsasany izay atrehinao isan andro?

Hazavao fa miovaova ny fahasarotan ny olana mianjady amintsika. Ny sasany amin izy ireo dia tsotra, sady tsisy dikany. Nefa kosa, raha tsy atrehina amin ny tokony ho izy izany, dia mety hiteraka tsy fifankahazoan-kevitra, tsy fahafaliana ary fahatezerana.

Misy ihany koa ireo olana lehibe sy lalina kokoa izay mety hitohy fotoana maharitra, izay miteraka ahiahy isan andro. Asaovy mifidy roa na telo amin ireo olana izay voasoratra eny amin ny solaitrabe ny zatovovavy. Fafao ny solaitrabe, ary soraty er ambony ireo olana ireo. Angataho ny zatovovavy mba hanolotra fomba izay ahafahana mampiasa ireo fitsipika enina nohadihadina: fitiavana, vavaka, fanompoana, fankatoavana, fianarana ary asa hanampy azy ireo hiatrika ireo fanamby ireo. Plus de 70 pays sont affectés par cette pandémie.

Algérie, Nigérie, Sénégal, Tunisie et le Maroc sont les pays africains présentant des cas de personnes touchées par cette pandémie. Ces doublons pouvaient être dus à des erreurs de saisie au niveau de la CENI, ou lors du recensement effectué au niveau des Fokontany.

En Chine, les autorités ont annoncé 42 nouveaux décès, portant le bilan de la maladie dans le pays à 2 morts et celui dans le monde à plus de 3 Les nouveaux cas signalés lundi en Chine continentale constituent toutefois le plus faible chiffre quotidien depuis fin janvier, un signe positif.